دامنه های ویژه
نام دامنه توضیحات قیمت اطلاعات تکمیلی
4th.ir

4th
دامنه چهارم
دامنه مناسب برای هرکاری و معنادار
دامنه کوتاه و منحصر به فرد

تومان
توضیحات دامنه
5th.ir

5th
دامنه پنجم
دامنه مناسب برای هرکاری
دامنه کوتاه و منحصر به فرد

تومان
توضیحات دامنه
365724.ir

365724
365روز سال،7روزهفته،24ساعت در شبانه روز
دامنه مناسب برای خدمات 24ساعته
دامنه مناسب برای خدمات بانکی و مالی،درمانی
دامنه مناسب برای خدمات پشتیبانی24ساعته

پیشنهاد مشتری به تومان
توضیحات دامنه